Saturday, November 23, 2013

A Short Note on the Volatility of Bitcoin

The volatility of bitcoin should not be in the least surprising, since - given its very small capitalization and marketability relative to its intended role as a currency - its size and liquidity is curently roughly equivalent to that of a penny stock as compared with major exchange-listed companies, and its growth prospects and the attendant uncertainty roughly equivalent to that of an early-stage biotech company. In other words, it meets all the characteristics of a highly speculative financial instrument, especially given its additional advantage of being a hedge against rapidly inflating fiat monies. It will gradually lose these characteristics as its capitalization, marketability, and liquidity grow, and its price will subsequently stabilize.

Friday, November 22, 2013

Dwa popularne antylibertariańskie chochoły (niemożliwość samoposiadania, nieużyteczność etycznych aksjomatów) i odnośne odpowiedzi

Chochoł nr 1: Samoposiadanie jest niemożliwe, gdyż relacja własności występuje zawsze między dwoma obiektami - właścicielem a własnością - a w przypadku samoposiadania mamy do czynienia tylko z jednym obiektem. Aby uniknąć powyższego problemu, potrzebne jest przyjęcie kontrowersyjnych tez o dualizmie ciała i jaźni bądź mózgu i umysłu, albo też stworzenie odpowiednio skomplikowanej, ale wciąż tautologicznej relacji tożsamości między podmiotem działającym a jego właścicielem.

Odpowiedź: Samoposiadanie jest nietautologiczną relacją zwrotną niezależną od przyjętej filozofii umysłu. Wygląda ona następująco: "podmiot działający X = właściciel podmiotu działającego X". Istnieje mnóstwo zupełnie niekontrowersyjnych relacji analogicznych, np. "kochający X-a = kochany przez X-a" (narcyzm) albo "X odczuwający ból = X zadający ból" (masochizm). Ostentacyjny fizykalista może sobie za "podmiot działający X" podstawić "mózg umieszczony w ciele X" i w żaden sposób nie zmieni to logicznego charakteru tej relacji. Jest ona nietautologiczna dlatego, że polega na syntetycznym a priori wydedukowaniu albo intuicyjnym zrozumieniu tego, że dwa różne ujęcia (senses) danego zjawiska odpowiadają temu samemu jego podmiotowi (reference).

Chochoł nr 2: Zjawiska i pojęcia graniczne bądź nieostre (pełnoletność, warunki konieczne pierwotnego zawłaszczenia, itp.) wykazują sprzeczność logiczną albo przynajmniej praktyczną nieużyteczność aksjomatów nieagresji i samoposiadania.

Odpowiedź: Aksjomaty z definicji opisują pojęcia abstrakcyjne (liczby, kształty, relacje, wartości, itp.), a więc pojęcia nieostre w odniesieniu do empirycznej rzeczywistości. W związku z tym stwierdzenie, że zjawisko nieostrości wyżej wspomnianych pojeć w danej sytacji empirycznej może dowodzić sprzeczności aksjomatu jest elementarnym błędem kategorialnym. Dla libertarianina lockowsko-rothbardiańskiego aksjomaty nieagresji i samoposiadania są fundamentami logicznej struktury interpretacyjnej, którą można nastepnie odnosić do poszczególnych nieostrych sytuacji empirycznych, tak samo jak aksjomaty arytmetyki czy geometrii są takimi fundamentami dla inżyniera czy przyrodnika. Etatysta, w tym również etatysta konserwatywno-liberalny, nie posiada żadnych tego rodzaju niearbitralnych fundamentów - wydaje mu się, że kontekst może w danej sytuacji posłużyć za logiczną podstawę swojej własnej interpretacji, ale tak być nie może, bo fakty empiryczne (w przeciwieństwie do faktów logicznych) nie mogą interpretować samych siebie ani dostarczać sobie samym jakichkolwiek niearbitralnych kryteriów normatywnych (etatystyczne kryterium "ad baculum" jest oczywiście z moralnego punktu widzenia całkowicie arbitralne).

Tuesday, November 5, 2013

A Realistically Optimistic Scenario for the Future

1. The exponential development of the global Internet culture, intensifying global migration processes, and the rapid development of communication and transaction technologies will jointly result - sooner than most would anticipate - in the dissolution and eventual disappearance of the presently dominant nationalistic, "patriotic", and other worldviews based on morally arbitrary, tribal divisions.

2. The disappearance of the abovementioned worldviews coupled with the emergence of unprecedentedly effective opportunities for developing grey market entrepreneurship (bitcoin, seasteading, 3D printing, etc.) and the practically universal availability of independent, non-ideological education (MOOCs, private online academies, etc.) will lead to the disintegration of the structurally insolvent nation states. All resources under their control will be auctioned off and transferred into the hands of private entrepreneurs or placed in newly created private equity or mutual funds, the shares in which will be distributed among the members of local communities.

3. A world divided into states, nations, and political institutions will be replaced by a world composed of hundreds of thousands or even millions of independent economic zones, neighborhood associations, charter cities, and other forms of contractual, propertarian arrangements integrated through free trade and the global division of labor. With the disappearance of institutionalized, large-scale aggression of states and the balkanizing national conflicts, as well as with the strengthening of a global culture based on respect for individual liberty and property, there will be an explosion of a practically infinite variety of voluntary, bottom-up social institutions, both for-profit and non-profit. The disappearance of the conviction that everyone has a right to live at the expense of others will result in the strengthening of the family bond, the neighborly bond, the professional bond, and the universal, philanthropy-inducing human bond. The human race will not become perfect, but the evolutionary process of technological progress, development of free enterprise, universalization of access to free knowledge, and increasing cultural interconnection will lead it to reject the most irrational and destructive elements of its Paleolithic heritage. Considering a rapid increase in the pace of development of the above processes, all of their consequences described here can, with a bit of luck, fully materialize within the next couple hundred years.

Monday, November 4, 2013

Realnie optymistyczny scenariusz przyszłości

1. Wykładniczy rozwój globalnej kultury internetowej, intensyfikujące się globalne procesy migracyjne oraz skokowy rozwój technologii komunikacyjnych i transakcyjnych doprowadzą wspólnie - szybciej, niż większość przypuszcza - do rozpuszczenia i zaniku dominujących obecnie światopoglądów nacjonalistycznych, "patriotycznych" i innych opartych na moralnie arbitralnych, plemiennych podziałach.

2. Zanik wspomnianych wyżej światopoglądów w połączeniu z bezprecedensowo skutecznymi możliwościami rozwoju wolnej przedsiębiorczości w szarej strefie (bitcoin, seasteading, druk 3D, itp.) oraz praktycznie uniwersalną dostępnością niezależnej, nieideologicznej edukacji (MOOCs, prywatne akademie online, itp.) doprowadzi do rozpadu przytłoczonych strukturalną niewypłacalnością państw narodowych. Wszystkie znajdujące się pod ich kontrolą zasoby zostaną zlicytowane i przekazane w ręce prywatnych przedsiębiorców lub umieszczone w nowopowstałych prywatnych bądź spółdzielczych funduszach akcyjnych, udziały w których zostaną przekazane indywidualnym członkom lokalnych społeczności.

3. Świat podzielony na państwa, narody i instytucje polityczne zastąpi świat złożony z setek tysięcy lub nawet milionów niezależnych stref ekonomicznych, stowarzyszeń sąsiedzkich, miast czarterowych i innych form suwerennych obszarów własnościowych zintegrowanych na bazie wolnego handlu i globalnego podziału pracy. Wraz ze zniknięciem zinstytucjonalizowanej, wielkoskalowej agresji państw i bałkanizujących konfliktów narodowych, a także wraz z umocnieniem się globalnej kultury opartej na poszanowaniu indywidualnej wolności i własności powstanie praktycznie nieskończona w swojej różnorodności gama dobrowolnych, oddolnych instytucji społecznych - zarówno biznesowych, jak i charytatywnych. Wraz ze zniknięciem przeświadczenia, że każdy ma prawo żyć kosztem drugiego umocniona zostanie więź rodzinna, więź sąsiedzka, więź zawodowa i sprzyjająca nastawieniu filantropijnemu więź ogólnoludzka. Ludzkość nie stanie się doskonała, ale ewolucyjny proces postępu technologicznego, rozwoju wolnej przedsiębiorczości, upowszechniania się dostępu do wolnej wiedzy i coraz ściślejszego przenikania się kultur doprowadzi ją do odrzucenia najbardziej irracjonalnych i niszczycielskich elementów swojego paleolitycznego dziedzictwa. Biorąc pod uwagę wzrost tempa rozwoju powyższych procesów, wszystkie opisane tu ich skutki mogą przy odrobinie szczęścia zmaterializować się w pełni już w ciągu najbliższych kilkuset lat.